Høring

Høring

Høring over forslag til lov om ændring af planloven, boligreguleringsloven, naturbeskyttelsesloven og havplanloven samt høring over forslag til lov om ændring af planloven

Høring over forslag til lov om ændring af lov om planlægning, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om naturbeskyttelse og lov om maritim fysisk planlægning samt høring over forslag til lov om ændring af lov om planlægning

Hermed sender Erhvervsstyrelsen følgende udkast til lovforslag i høring:

 1. Forslag til lov om ændring af lov om planlægning, lov om midlertidig regulering af boligforholdene, lov om naturbeskyttelse og lov om maritim fysisk planlægning.

 2. Forslag til lov om ændring af lov om planlægning,

De to udkast sendes i høring som særskilte lovforslag, men vil blive samlet til ét lovforslag inden fremsættelse for Folketinget.

 Lovforslagene har følgende hovedindhold:

 • Mulighed for forlængelse og mindre ændringer af forsøgsprojekter til fremme af kyst- og naturturisme tilladt efter planloven (forslag 1).
 • Kortere frist for kommunal planlægning for nye sommerhusområder i kystnærhedszonen i henhold til landsplandirektiv (forslag 1).
 • Supplerende redegørelseskrav ved kommuneplanlægning for Grønt Danmarkskort (forslag 1).
 • Overførsel af fleksboligordningen fra boligreguleringsloven til planloven (forslag 1).
 • Mulighed for at vedtage planer eller meddele tilladelse m.v. efter offentliggørelse af forslag til havplan (forslag 1).
 • Kommune- og lokalplanlægning for boliger på arealer belastet af lugt (forslag 2).

Spørgsmål til lovforslagene kan stilles til følgende:

 • Mulighed for at vedtage planer eller meddele tilladelse m.v. efter offentliggørelse af forslag til havplan: Neriman Balikci, Søfartsstyrelsen, tlf. 72 19 69 15
 • Kommune- og lokalplanlægning for boliger på arealer belastet af lugt: Annsofie Gundlach, Erhvervsstyrelsen, Tlf. 35 29 11 41
 • Øvrige emner: Rasmus T. Svendsen, Erhvervsstyrelsen, Tlf. 35 29 11 87
Lovforslag
Erhvervsstyrelsen
Fysisk planlægning og geodata
04-10-2019
04-12-2019
01-01-2020
2019/2020
09-09-2019