Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller
Udkast til ophævelse af bekendtgørelse nr. 1113 om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg og andre vedvarende energianlæg end vindmøller, der erstattes af en ny bekendtgørelse.

Baggrunden for den nye bekendtgørelse er, dels lovforslag L66 om overførsel af opgaver vedrørende administration af PSO-støtteordningerne fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren, som blev fremsat den 25. oktober 2017 og 1. behandlet den 2. november 2017. Dels vedtagelsen af lovforslag L39 om ændring af lov om fremme af vedvarende energi, hvorved der bl.a. indsættes frister for tilsagn om pristillæg samt puljer i visse støtteordninger omfattet af bekendtgørelsen.

Som det fremgår af lovforslag L66 forventes varetagelsen af opgaverne delegeret til Energistyrelsen i medfør af bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser. Ligesom lovforslaget har disse ændringer ikke til hensigt at foretage indholdsmæssige ændringer af støtteordningerne, men vedrører alene en opgaveoverførsel fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren, dvs. til Energistyrelsen. 

Vedtagelsen af L39 medfører, at det af den nye bekendtgørelse kommer til at fremgå, at der alene kan gives tilsagn til og med udgangen af 2020 og indenfor en pulje på 1 MW i støtteordningerne for små biogasanlæg, særlig biomase og andre VE-teknologier. Derudover indsættes der en frist for ansøgning om udbetaling af pristillæg til 2 år og 3 måneder efter, at der er givet tilsagn om pristillæg. I bekendtgørelsen fastsættes desuden nærmere regler for fordelingen af puljerne på 1 MW i perioden 2018-2020.

Endeligt foretages der konsekvensrettelser til lovens henvisninger.

Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
11-12-2017
11-02-2018
01-01-2018
2017/2018
Ditte Parmer Simonsen
dps@ens.dk
24-11-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 147,734 kB
Høringsliste 162,954 kB
Bekendtgørelse 386,993 kB
Høringsnotat 264,616 kB
Høringssvar 172,145 kB