Høring

Høring

Høring over udkast til forslag om en række bekendtgørelsesændringer som følge af lovforslag L66 om overførsel af opgaver fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren.

Udkast til forslag om en række bekendtgørelsesændringer som følge af lovforslag L66 om overførsel af opgaver fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren.

Udkast til forslag om en række bekendtgørelsesændringer som følge af lovforslag L66 om overførsel af opgaver fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren. Fristen for at give høringssvar er den 29. november 2017. Der er tale om udkast til 13 ændringsbekendtgørelser, én ny-udstedelse og én ophævelse af en bekendtgørelse.

Bekendtgørelsesændringerne skal ses i forlængelse af lovforslag L66, som overfører en række opgaver vedrørende administration af støtte- og tilskudsordninger til vedvarende energi og anden miljøvenlig energiproduktion samt relaterede myndighedsopgaver fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren. Lovforslaget blev fremsat den 25. oktober 2017 og 1. behandlet den 2. november 2017. Som det fremgår af lovforslaget, bliver varetagelsen af opgaverne delegeret til Energistyrelsen som følge af bekendtgørelse om Energistyrelsens opgaver og beføjelser.

Der foreslås overvejende konsekvensrettelser af 13 ændringsbekendtgørelser som følge af opgaveoverførslen fra Energinet til energi-, forsynings- og klimaministeren, jf. L66.

Endvidere foreslås det, at bekendtgørelse nr. 1208 af 14. november 2014 om kontrol og tilsyn med udbetalinger af pristillæg og andre ydelser til elproduktionsanlæg mv. (stamdatabekendtgørelsen) udstedes som ny.

Endelig foreslås det, at bekendtgørelse nr. 1008 af 20. oktober 2009 ophæves, da bekendtgørelsen ikke længere er relevant.

Modtagne høringssvar vil blive sendt til Folketingets Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg og offentliggjort på Høringsportalen.

Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
29-11-2017
29-01-2018
01-01-2018
2017/2018
Margit Rankin Malmsteen
mrm@ens.dk
15-11-2017

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 128,367 kB
Høringsliste 213,106 kB
Ændringsbekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse 259,684 kB
Ændringsbekendtgørelse om værditab på fast ejendom ved opstilling af vindmøller 24,592 kB
Ændringsbekendtgørelse om pristillæg til opgraderet biogas leveret til det sammenkoblede system og renset biogas leveret til et bygasnet 257,317 kB
Ændringsbekendtgørelse, nettilslutningsbekendtgørelsen 248,467 kB
Ændringsbekendtgørelse om administration af tilskud til grøn omstilling 23,486 kB
Ændringsbekendtgørelse om tilskud til biogas 29,195 kB
Ændringsbekendtgørelse om tilskud til at fremme udbredelsen af elproduktion 26,739 kB
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet produceret ved decentral kraftvarme m.v. 265,645 kB
Ændringsbekendtgørelse om systemansvarlig virksomhed og anvendelse af eltransmissionsnettet m.v.) 295,471 kB
Ændringsbekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet 28,367 kB
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om visse vindmøller, der nettilsluttes fra den 1. september 2010 18,138 kB
Udkast til bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg 261,107 kB
Stamdatabekendtgørelsen 277,808 kB
Ændringsbekendtgørelse om tilskud til elektricitet produceret i industrielle kraft-varme-værker 265,063 kB
Ændringsbekendtgørelse om statstilskud til elintensive virksomheder 246,890 kB
Høringsnotat
Høringsnotat vedr, ændringsbekendtgørelser 174,837 kB
Høringssvar
Høringssvar vedr. ændringsbekendtgørelser 491,939 kB